Všeobecné obchodné podmienky

poskytovanie inzertných služieb na portále Transpen.cz

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú prevádzkové podmienky internetového inzertného servera www.transpen.cz vrátane jeho jazykových mutácií www.transpen.sk a www.transpen.eu (ďalej "server").

Server slúži na zverejnenie ponúk a dopytov dopravy a prepravy tovaru, inzercie vozidiel, náhradných dielov, ponúk a dopytov práce v autodoprave, hodnotenia užívateľov, informácií o firmách, reklamných a iných oznámení prostredníctvom internetu. Server je verejne prístupný registrovaným používateľom, každý môže tu umiestnené dáta ďalej použiť a pri splnení nižšie uvedených ďalších podmienok môže ďalšie dáta na server pridávať.

Používateľom servera je každý, kto zobrazuje alebo inak používa dáta na serveri umiestnené (ďalej "používateľ"). Vkladať dáta na server môžu iba registrovaní používatelia. Používateľ súhlasí s použitím tzv. cookies, teda ukladaním údajov, alebo na získavanie prístupu k údajom uloženým v koncových zariadeniach používateľa, v zmysle § 89 ods. 3 zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EC o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Prevádzkovateľom servera je WebDeal s. r. o., so sídlom Lhota nad Moravou 24, 783 32 Náklo, IČO: 29462126, DIČ: 29462126, zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave pod spisovou značkou C 55453.

II. Registrácia

Každý používateľ, ktorý ukladá dáta na server, musí byť riadne registrovaný. Registrovaným používateľom môže byť iba podnikateľ, ktorému udelí súhlas prevádzkovateľ servera na základe žiadosti o registráciu. Registrovaným používateľom môžu byť len podnikatelia, a to ako právnické, tak aj fyzické osoby.

Prevádzkovateľ je oprávnený svoj súhlas s registráciou kedykoľvek vziať späť a registráciu zrušiť bez udania dôvodu. V takom prípade vráti prevádzkovateľ užívateľovi, ktorého registrácia bola zrušená, späť pomernú časť uhradenej odmeny za užívanie.

Registráciou používateľ prejavuje súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a s využitím týchto údajov pre šírenie obchodných oznámení podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov. Tento súhlas udeľuje registrovaný používateľ ako prevádzkovateľovi, tak všetkým používateľom servera. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolaním tohto súhlasu sa ruší registrácia používateľa. Prevádzkovateľ spracováva, zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je na tento účel náležite zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov.

III. Inzercia prepráv

Registrovaný používateľ je oprávnený na server vkladať ponuky a dopyty prepravy tovaru, reagovať na ne, hodnotiť obchodné prípady a ostatných užívateľov.

IV. Cena služieb a platobné podmienky

Za využitie služieb servera náleží prevádzkovateľovi odmena podľa platného cenníka. Uhradením odmeny vzniká registrovanému používateľovi právo na využitie služieb servera.

V. Zodpovednosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za uskutočnenie prepravných služieb, ku ktorých dohodnutiu došlo prostredníctvom serveru. Prevádzkovateľ servera výslovne nenesie zodpovednosť za uzatvorenie zmluvy o preprave medzi používateľmi servera, realizáciu prepravy podľa zmluvy uzatvorenej medzi používateľmi, dodržanie zmluvných podmienok zo zmlúv o preprave medzi používateľmi, úhradu prepravy, ani iné nároky, škody a ujmy vzniknuté v súvislosti s prepravou realizovanou na základe inzercie na serveri. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dostupnosť služby servera vplyvom technickej údržby alebo výpadku.

VI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má právo zobraziť, meniť a odstraňovať používateľmi vložený obsah. Vložené hodnotenia používateľov, a to ako kritické a negatívne, tak aj pochvalné a pozitívne, môže prevádzkovateľ zobrazovať bez časového obmedzenia.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť na základe negatívneho hodnotenia registráciu používateľa pre porušenie záväzku z prepravnej zmluvy, ku ktorej dohodnutiu bolo využité služieb servera, a to bez nároku na vrátenie odmeny za využitie služieb servera alebo jej časti.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať chod servera a poskytovať služby, za ktoré bolo zaplatené. V prípade technickej poruchy je prevádzkovateľ povinný vyvíjať maximálne úsilie, aby čas na odstránenie poruchy neprekročil 24 hodín, od okamihu, keď sa o poruche dozvedel. V záujme plynulej prevádzky servera je prevádzkovateľ povinný vykonávať údržbu systému najmä v nočných hodinách alebo v dňoch pracovného voľna a pokoja.

VII. Ochrana servera

Je zakázané akékoľvek ďalšie šírenie obsahu servera, zhotovovanie kópií a reprodukcií. Citácie sú prípustné iba na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sú zakázané akékoľvek zásahy do technického riešenia servera, ako aj jeho ďalšie použitie. Ďalej sú zakázané zmeny dát zadaných prevádzkovateľom alebo inými používateľmi. Nikto nie je oprávnený ďalej použiť alebo napodobniť technické riešenie servera, jeho vzhľad, dátovú štruktúru a know how do servera vložené.

Týmto postupom nie je nijako dotknutý nárok prevádzkovateľa na fakturáciu a úhradu služby ani nárok na náhradu prípadnej škody.

IX. Záverečné ustanovenia

Registráciou používateľ prijíma tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré vyjadrujú slobodnú, pravú a vážnu vôľu zmluvných strán, prostou omylu, ktorá je vyjadrená obom stranám zrozumiteľne. VOP môžu byť prevádzkovateľom kedykoľvek zmenené a v aktuálnom znení sú dostupné na serveri.

Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia výhradne právom Českej republiky. Príslušným súdom pre riešenie sporov je Okresný súd v Olomouci.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti 1. októbra 2015.